demo trực tiếp

Ảnh CMT mặt trước

Kéo, thả file của bạn vào đây hoặc click để upload file

Ảnh CMT mặt sau

Kéo, thả file của bạn vào đây hoặc click để upload file

Ảnh Selfie

Kéo, thả file của bạn vào đây hoặc click để upload fileKết quả eKYC

Kết quả:
Độ tương đồng:

Thông tin CMT


Ảnh Hộ chiếu

Kéo, thả file của bạn vào đây hoặc click để upload file


Thông tin Hộ chiếu

Ảnh Giấy phép lái xe (bản mới)

Kéo, thả file của bạn vào đây hoặc click để upload file


Thông tin GPLX

Ảnh Giấy Đăng Kí, Đăng Kiểm

Kéo, thả file của bạn vào đây hoặc click để upload file


Thông tin Giấy Đăng Kí, Đăng Kiểm

Ảnh Giấy Phép Kinh Doanh

Kéo, thả file của bạn vào đây hoặc click để upload file


Thông tin Phép Kinh Doanh